Σύμβαση της Βασιλείας

Σύμβαση της Βασιλείας

Στις 22 Μαρτίου 1989 δημιουργήθηκε, στη Βασιλεία της Ελβετίας, η ομώνυμη Σύμβαση ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης παράνομης απόρριψης τοξικών αποβλήτων από ανεπτυγμένες χώρες σε χώρες της Αφρικής.

Η Σύμβαση τέθηκε σε εφαρμογή το 1992 με κύριο σκοπό την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος από την παράνομη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων.

Κύριοι στόχοι της Σύμβασης είναι:

• Η μείωση της παραγωγής επικίνδυνων αποβλήτων και η προώθηση της περιβαλλοντικά ορθής διαχείρισης τους.
• Η απαγόρευση διασυνοριακής μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων στις περιπτώσεις όπου δεν εξασφαλίζεται η περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση τους.
• Η εφαρμογή συστήματος ελέγχου των διασυνοριακών μεταφορών αποβλήτων όπου αυτές επιτρέπονται.

Τη Σύμβαση της Βασιλείας έχουν επικυρώσει 178 κράτη μεταξύ των οποίων και η Κύπρος.

Στην ιστοσελίδα της Σύμβασης βρίσκονται αναρτημένες οδηγίες όσον αφορά στον τρόπο μεταφοράς και διαχείρισης των πιο κάτω ρευμάτων αποβλήτων:

• Απόβλητα που περιέχουν PCBs/PCTs
• Απόβλητα που περιέχουν έμμονους οργανικούς ρύπους (POPs)
• Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)
• Απόβλητα Μπαταριών Μολύβδου-Οξέος
• Κλινικά Απόβλητα
• Απόβλητα που περιέχουν Υδράργυρο
• Χρησιμοποιημένα Μηχανέλαια
• Απόβλητα από παραγωγή και χρήση οργανικών διαλυτών
• Συναποτέφρωση επικίνδυνων αποβλήτων σε Τσιμεντοποιεία
• Απόβλητα που περιέχουν DDT
• Χρησιμοποιημένα Ελαστικά
• Πλαστικά Απόβλητα
• Απόβλητα Χαρτιού
• Μεταλλικά Απόβλητα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ