Εθνική Σχολή Δικαστών

Η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών ιδρύθηκε το 1994, κατ’ επιταγή του άρθρου 88 παρ. 3 του Συντάγματος, υποδέχτηκε τους πρώτους σπουδαστές το 1995, ενώ άρχισε και η επιμόρφωση των υπηρετούντων δικαστών και εισαγγελέων

Σκοπός της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών είναι:

Η επιλογή, η  κατάρτιση και η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων, οι οποίοι πρόκειται να διοριστούν σε θέσεις δοκίμων δικαστικών λειτουργών του Συμβουλίου Επικρατείας, των Πολιτικών και Ποινικών Δικαστηρίων, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, των  Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων

Η διαρκής επιμόρφωση των εν ενεργεία δικαστικών λειτουργών.

Προς εκπλήρωση του σκοπού της η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών:

Συνεργάζεται με ημεδαπά ή αλλοδαπά εκπαιδευτικά ιδρύματα, με φορείς εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, καθώς και με φυσικά ή νομικά πρόσωπα αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους.

Συμμετέχει στα ευρωπαϊκά προγράμματα και τα δίκτυα κατάρτισης και επιμόρφωσης των δικαστικών λειτουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Διοργανώνει ή συνδιοργανώνει ειδικά προγράμματα κατάρτισης για τους δικαστικούς λειτουργούς των χωρών αυτών, καθώς και συνέδρια, σεμινάρια, διαλέξεις και ημερίδες.

Συμμετέχει σε επιστημονικές έρευνες και μελέτες

Συνεργάζεται για τα θέματα της πρακτικής άσκησης των εκπαιδευομένων με οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα, διεθνείς οργανισμούς, διεθνή δικαστήρια και δικαστήρια ξένων χωρών