Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου

CECL-logo-GR_monicot

Ποιοι είμαστε

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου (ΚΕΣΔ) –  Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου είναι ένα από τα πιο δραστήρια ευρωπαϊκά ερευνητικά ιδρύματα. Ιδρύθηκε από τον Καθηγητή Δημήτρη Θ. Τσάτσο τον Ιούλιο του 1995 και λειτουργεί με τη μορφή κοινωφελούς ιδρύματος.

Το Ίδρυμα επιδιώκει να συμβάλει στην προαγωγή των δημοκρατικών θεσμών, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και του κοινωνικού κράτους δικαίου, στην εμβάθυνση της ευρωπαϊκής ενοποίησης και στην ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας με σεβασμό στις πολιτισμικές ιδιαιτερότητες κάθε κράτους.

Σκοπό του Ιδρύματος αποτελεί, ειδικότερα, η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης στο πεδίο των θεσμών σε δημόσιους φορείς στην Ελλάδα, σε αναπτυσσόμενες χώρες και στα νέα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η θεωρητική και εφαρμοσμένη επιστημονική έρευνα στα πεδία του ελληνικού, ευρωπαϊκού και συγκριτικού δημοσίου δικαίου, των θεσμών και των δημόσιων πολιτικών, καθώς και η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για τις εξελίξεις στον ευρωπαϊκό χώρο.

Το Ίδρυμα συμμετέχοντας τόσο σε Ευρωπαϊκά, όσο και σε Εθνικά Προγράμματα, μέχρι σήμερα έχει αναλάβει εκατοντάδες προγράμματα έρευνας, συμβουλευτικής υποστήριξης και παροχής θεσμικής τεχνογνωσίας σε περισσότερες από 20 χώρες, ενώ ταυτόχρονα έχει δημιουργήσει ένα ευρύ δίκτυο συνεργαζόμενων φορέων και εμπειρογνωμόνων σε ολόκληρο τον κόσμο.

Νομικό καθεστώς

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου αποτελεί μη κυβερνητική οργάνωση που λειτουργεί με τη μορφή κοινωφελούς (μη κερδοσκοπικού) ιδρύματος (ΝΠΙΔ). Υπάγεται στην εποπτεία των Υπουργείων Οικονομικών, Εξωτερικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Δικαιοσύνης, Πολιτισμού και Αθλητισμού. Ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 1995 (ΦΕΚ 614/12.7.1995) και έχει έδρα την Αθήνα.

Διοίκηση – προσωπικό – υποδομές

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου διοικείται από ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο. Η δράση του Ιδρύματος υποστηρίζεται από Επιστημονικό Συμβούλιο, το οποίο ενισχύει συμβουλευτικά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των δράσεών του. Τα μέλη του είναι επιφανείς καθηγητές ευρωπαϊκών πανεπιστημίων.

Το Ίδρυμα απασχολεί περίπου 20 μόνιμους συνεργάτες και μεγάλο αριθμό εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών και εμπειρογνωμόνων.

Στεγάζεται σε ιδιόκτητα γραφεία στην Αθήνα, επί της οδού Ακαδημίας 43.