Υπουργείο Περιβάλλοντος Κύπρου

LOGO-Department-of-Environment_monicot

Ποιοι είμαστε

Το Τμήμα Περιβάλλοντος δημιουργήθηκε το 2010 και υπάγεται στο Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Είναι η περιβαλλοντική αρχή του κράτους και αποτελεί μετεξέλιξη της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος η οποία δημιουργήθηκε το 1986 μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Το Τμήμα Περιβάλλοντος λειτουργεί ως Ρυθμιστική Αρχή,  δηλαδή υιοθετεί, εφαρμόζει ελέγχει και παρακολουθεί αναπτυξιακές δραστηριότητες οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον. Επίσης παρακολουθεί και αξιολογεί παραμέτρους που συνθέτουν την αναβάθμιση της περιβαλλοντικής ποιότητας. Στο πεδίο δραστηριοτήτων του επίσης αφορούν οι τομείς της προστασίας της Φύσης και της βιοποικιλότητας ως κύριο φυσικό μας κεφάλαιο, ο έλεγχος της ρύπανσης και η διαχείριση αποβλήτων στα πλαίσια της χρήσης τους ως πόρου κυκλικής οικονομίας, καθώς και η μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και προσαρμογής στην προσπάθεια καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής.

Το Τμήμα Περιβάλλοντος συνεργάζεται στενά με άλλα τμήματα όπως το Τμήμα Δασών, το Τμήμα Αλιείας και θαλάσσιων ερευνών, την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας και το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στα πολύπλευρα θέματα του περιβάλλοντος. Διατηρεί επίσης συνεχή επαφή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπως και με μη κυβερνητικούς οργανισμούς οι οποίοι αποτελούν σημαντικό κρίκο έκφρασης απόψεων σε διάφορα θέματα.