Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας Ελλάδας

YPEN-logo-GR-monicot

Ποιοι είμαστε

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) έχει ως αποστολή τη διατήρηση και βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος, το χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό της χώρας, την προώθηση της ανάπτυξης στους τομείς της ενέργειας και των ορυκτών πρώτων υλών και το συντονισμό διαχείρισης αποβλήτων  σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης. 

Για την επίτευξη της αποστολής του, το Υπουργείο, έχοντας επιτελικό και συντονιστικό ρόλο, σχεδιάζει και προωθεί τη διαχείριση και προστασία των φυσικών πόρων, της βιοποικιλότητας και του υδάτινου περιβάλλοντος, την εκπόνηση και παρακολούθηση υλοποίησης της εθνικής πολιτικής για την ενέργεια και το κλίμα, την εξασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού και την εξασφάλιση της επάρκειας των ενεργειακών αναγκών της χώρας, την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων, την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την ενεργειακή αποδοτικότητα καθώς και την προώθηση πολιτικών για την απανθρακοποίηση, την ορθολογική, βιώσιμη και περιβαλλοντικά φιλική αξιοποίηση των μη ανανεώσιμων ενεργειακών πόρων και των ορυκτών πρώτων υλών, τη χάραξη εθνικής δασικής πολιτικής, τον ολοκληρωμένο χωροταξικό σχεδιασμό εθνικού, περιφερειακού και τοπικού επιπέδου, τον πολεοδομικό σχεδιασμό και τη διατήρηση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς.

Η Γενική Γραμματεία Συντονισμού διαχείρισης αποβλήτων που υπάγεται στο ΥΠΕΝ εποπτεύει και συντονίζει τη δράση των Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας , Ανάπτυξης, Εσωτερικών αλλά και όλων των αρμοδίων Υπηρεσιών και φορέων δημόσιων και ιδιωτικών, στον τομέα της διαχείρισης των πάσης φύσεως στερεών αποβλήτων και αστικών λυμάτων με σκοπό την προώθηση του Εθνικού και Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων. Ταυτόχρονα, προάγει την εθνική στρατηγική στον τομέα της διαχείρισης των αποβλήτων και μεριμνά για την τήρηση των κανόνων και αρχών της ευρωπαϊκής και εθνικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων.